Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η εταιρεία Boutros Tours LTD, που εδρεύει στην Αθήνα, Άνθιμου Γαζή 9, (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια-διαγωνισμό για κλήρωση τριών (3) δωρεάν διανυκτερεύσεων με πρωινό στο ξενοδοχείο Aegean Plaza 4* στη Σαντορίνη (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), που θα διενεργηθεί μέσω της σελίδας του boutrostours.gr, στο Facebook.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός του μηχανισμού, των όρων συμμετοχής και της ανάδειξης νικητών στο Διαγωνισμό μέσω της κλήρωσης.

 • Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών του Ομίλου της Διοργανώτριας καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω διαγωνισμό. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά μοναδικό Facebook User, με το αντίστοιχο Facebook ID του.

H διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απολυτή κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό/Κλήρωση, να ανακαλεί ή να αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο της. Κάθε μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

H διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την εταιρεία.

Η διοργανώτρια πρωτίστως φροντίζει να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό/Κλήρωση, αποδέχονται και συμφωνούν ότι οφείλουν να αξιολογούν το περιεχόμενο των όρων συμμετοχής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους, που αφορούν στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό/Κλήρωση, βασιζόμενοι στην ορθότητα, την πληρότητα την εγκυρότητα και την ειλικρίνεια.

Κατά τη διαδικασία συμμέτοχης στο Διαγωνισμό/Κλήρωση και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαιτείται από τον/ην συμμετέχων/ουσα η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο/η συμμετέχων/ουσα – χρήστης/τρια δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους, οφείλει να απέχει από το Διαγωνισμό/Κλήρωση, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον/την συγκεκριμένο/η χρήστη/τρια.

Τονίζεται ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος οδηγεί σε αδυναμία παροχής του Δώρου/Επάθλου.

1.2 Διάρκεια Διαγωνισμού

Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας θα είναι τέσσερις (-11-) εβδομάδες. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τρίτη, 15 Ιουνίου  και θα λήξει την Δευτέρα, 30 Αυγούστου και ώρα 23:59 (τελευταία μέρα: Δευτέρα,30 Αυγούστου).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

1.3 Διαδικασία Συμμετοχής στον Διαγωνισμό/Κλήρωση

Η διαδικασία είναι απλή:

 1. Επιλέγετε το εικονίδιο Vote For Us και μεταφέρεστε στη σελίδα των World Travel Awards.
 2. Επιλέγετε την εταιρεία Boutros Tours και πατάτε submit
 3. Εν συνεχεία καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας
 4. Στο email σας θα λάβετε ένα μήνυμα για επικαιροποίηση του λογαριασμού σας στο οποίο πρέπει να πατήσετε αποδοχή
 5. Επιστρέφετε στη σελίδα του διαγωνισμού και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας
 6. Μπαίνετε στην κλήρωση για το μεγάλο Δώρο!!!

1.4. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων         

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε Συμμετέχων  δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(1) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(2) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό,

(3) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου,

(4) Ο/Η κάθε συμμετέχων/ουσα στον Διαγωνισμό/Κλήρωση εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες, που του ζητούνται κατά την εγγραφή του («Δεδομένα Εγγραφής»), καθώς και τη συναίνεση συμμέτοχης του στον Διαγωνισμό/Κλήρωση.

(5) Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά την χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής του Δώρου ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου συμμετέχοντα/ουσα από το Διαγωνισμό.

(6)Τα στοιχεία, που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο 4 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε προσθέτου στοιχείου, το όποιο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

(7)Οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του διαγωνιζόμενου/χρήστη θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τον Διαγωνισμό/Κλήρωση και από το Δώρο.

(8) Ο/Η συμμετέχων/ουσα στον Διαγωνισμό/Κλήρωση οφείλει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

(9) Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος/χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει, ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Δικτυακού Τόπου (hacker), αποβάλλεται πάραυτα από την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό/Κλήρωση και η διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές.

1.5. Κλήρωση

– Η Κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού νικητή και των επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί στις 31/08/2021 στις 12.00 μέσω του random.org. Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά ότι στην Κλήρωση θα συμμετέχουν όσοι θα έχουν κατοχυρωθεί στη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού μέχρι τις 30/08/2021.

 • Από την Κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής και τρεις (3) επιλαχόντες. Το όνομα του τυχερού νικητή θα ανακοινωθεί μέσω των εταιρικών διαδικτυακών μέσων απ’ οπού άπαντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να το πληροφορούνται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του νικητή, βάσει του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), που ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομο, εταιρεία ή οργανισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ.

1.6 Δώρο/Έπαθλο του Διαγωνισμού/Κλήρωσης.

–  Το δώρο του Διαγωνισμού είναι: Η Δωρεάν Διαμονή τριών (3) διανυκτερεύσεων, για δύο άτομα, σε δίκλινο δωμάτιο με θέα και πρωινό στο ξενοδοχείο Aegean Plaza Hotel – Santorini. Η διαμονή ισχύει και μπορεί να υλοποιηθεί μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου και εκτός Αυγούστου.

 • Η αλλαγή ονόματος δεν επιτρέπεται. Πάρα ταύτα, ο τυχερός νικητής διατηρεί το δικαίωμα να συνοδευτεί από δεύτερο άτομο της επιλογής του, το όνομα του οποίου μπορεί να αλλαχθεί μέχρι δεκαπέντε ημέρες πριν την είσοδο στο ξενοδοχείο.
 • Το δώρο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να αλλαχθεί.
 • Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της διοργανώτριας. Επίσης, η διοργανώτρια, δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτόν, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αίτια.
  • Παραλαβή Δώρου.
 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανάδειξη του τυχερού νικητή, εκπρόσωπος της διοργανώτριας, θα επικοινωνήσει απευθείας με τον νικητή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την οποία θα έχουμε λάβει το email πιστοποίησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό που αν και εφόσον έχει δηλώσει.
 • Κατά την παραπάνω επικοινωνία, θα ζητηθούν από τον τυχερό νικητή να επιβεβαιώσει τα πλήρη στοιχειά του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας κ.λπ.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του Δώρου, με τη συναίνεση του, σύμφωνα με τα νομίμως προβλεπόμενα από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)(26/02/2018). Κατά την παραλαβή του Δώρου, ο τυχερός νικητής, θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτότητά του.
 • Μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ήμερων από την ήμερα ειδοποίησης του τυχερού νικητή, και σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του Δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του Δώρου ή ακύρωσης της συμμετοχής του για οποιονδήποτε λόγο, το Δώρο απόλλυται για το νικητή και αυτό θα το παραλάβει ο πρώτος κατά τη σειρά της κλήρωσης επιλαχών, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας μαζί του, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, που θα έχει δηλώσει, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχουν δηλωθεί.
 • Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του Δώρου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε ή/και δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από το νικητή ή/και τους επιλαχόντες νικητές, συμφώνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον αντίστοιχο νικητή.

1.8. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

 • Η Διοργανώτρια δύναται – αλλά δεν υποχρεούται – να αποκλείσει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.
 • Επιπλέον, δε θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.
 • Ο Νικητής μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
 • (α) σε περίπτωση που, δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 • (β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το Νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του.

1.9. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης.

–  Η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νομό, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού/Κλήρωσης.

1.10. Ολοκλήρωση Διαγωνισμού.

–  Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού καθώς και της προσφοράς του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η διοργανώτρια δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

1.11. Προσωπικά δεδομένα

H διοργανώτρια ενημερώνει πως τα προσωπικά στοιχεία, που αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες/χρήστες της ιστοσελίδας, θα τα συλλέξει, επεξεργαστεί και θα τα αποθηκεύσει σε ψηφιακή μορφή για χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου και στη συνέχεια θα προβεί στην διαγραφή των στοιχείων αυτών. Τα στοιχεία και η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητώνται και είναι υποχρεωτικά για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό/Κλήρωση. Η επεξεργασία θα γίνεται μόνο από την Διοργανώτρια  και αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στο κείμενο της παρούσης. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατά τρόπο, που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου, που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρείες ερευνών, αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών. Οι συμμετέχοντες/χρήστες μπορούν να ασκήσουν κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών, προς μεταφορά σε άλλον Υπεύθυνο ή Εκτελούντα την Επεξεργασία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία Boutros Tours , Άνθιμου Γαζή 9, T.K. 10561 Αθήνα ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@boutrostours.com. Σημαντική Σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία Boutros Tours θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο γραπτώς, για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016). 13. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό/Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.
 • Οι σχέσεις μεταξύ συμμετεχόντων/χρηστών και Boutros Tours διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
 • Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, παρακαλώ στείλτε email στο info@boutrostours.com